skip to Main Content
010 2711 457 tuki@varatoimari.fi

1.Rekisterinpitäjä

Varatoimari Oy (jäljempänä Varatoimari)
y-tunnus: 22752284-5
Leväsentie 23, 70780 Kuopio

2.Yhteyshenkilö rekisteri koskevissa asioissa

Jarkko Salminen
+358 10 2711 457
jarkko.salminen@varatoimari.fi

Rekisterin nimi

Varatoimari Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Varatoimarin ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Varatoimarin ja sen yhteistyökumppanien olemassa olevien ja tulevien palveluiden laadun varmentamiseksi, käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Varatoimarin ja niiden huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Varatoimari noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä ja asetusta kuten henkilötietolakia ja henkilötietoasetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tai asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seurvaavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • toimipaikan osoite
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. henkilökohtaiset asetukset, palvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit, tekstiviestit, sähköinen laskutustieto, tunnistenumero, toimitustietot, palautteet)

Tietolähteet

Tietoja kerätään ja päivitetään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, asiakkaan edustajalta ja viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös www-palvelun analytiikkatyökalujen avulla.

Evästeiden käyttö

Sivuillamme on käytössä ns. cookie-toiminto eli eväste. Mikäli sivuillamme vieraileva ei halua meidän tallentavan evästetietoja, useat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnnon poiskytkemisen.

Säännömukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Varatoimarin yhteistyökumppaneille ja niitä käsitellään yhteisessä tietojärjestelmässä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Varatoimarin huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa Varatoimarin käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista voivat säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin vahvistetaan, että tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassa olon jälkeen 12 kk, ellei asiakas erikseen pyydä poistamaan tietoja sopimussuhteen päättyessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävien ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden läpi.

Ainoastaan yksilöidyillä Varatoimarin tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Varatoimarin myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.

Profilointi

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakasrekisterin yhteyshenkilölle.

Varatoimari oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä asiakasrekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että Varatoimari rikkoo henkilötietoja käsitellessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muutta tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä www-sivuillamme

Back To Top